خدمات من

  • کوچینگ فردی

جلسات کوچینگ جهت بررسی چالش های فردی و برنامه ریزی در راستای رسیدن به اهداف مُراجع صورت می گیرد. کوچ به مراجع کمک می کند تا با دستیابی به آگاهی، بهترین راه حل ممکن را بیابد. این جلسات می تواند به صورت حضوری، تلفنی و … بسته به نوع درخواست مراجع صورت بپذیرد.

 

  • کوچینگ گروهی

این سبک گوچینگ بیشترین کاربرد را در سازمانها دارد. این کار می تواند در راستای همسو سازی پرسنل با اهداف مجموعه صورت پذیرد.

  • کوچ توسعه فردی
  • کوچ کارراهه شغلی
  • کوچ زندگی (Life Coach)
  • کوچ کسی و کار (Business Coach)

 

  • آموزش مهارت های کوچینگ

دانستن مهارت های پایه ای کوچینگ در زندگی و هر کسب و کاری می تواند بر شتاب حرکت در مسیر موفقیت تاثیر بسزایی داشته باشد. آموزش های ارائه شده در این راستا عبارتند از:

  • دوره آشنایی مدیران با مهارت های کوچینگ
  • دوره تخصصی مهارت گوش شنوا
  • دوره تخصصی توسعه فردی